Tegenpartij

U bent betrokken geraakt bij een verkeers- of arbeidsongeval of een ander ongeval. Door het toedoen van een ander heeft u letselschade opgelopen. U vraagt zich wellicht af wie u aansprakelijk kunt stellen voor uw schade.

Verzekeraar of veroorzaker?

U kunt de tegenpartij, dit is de veroorzaker van het ongeval, aansprakelijk stellen voor uw schade. De tegenpartij is echter in de praktijk vaak de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van het ongeval. Wanneer de aansprakelijkheid is erkend kunt u uw letselschade oftewel schadevergoeding claimen bij de verzekeraar. De verzekeraar vergoed namelijk de schade die haar verzekerde bij u heeft aangericht.

WAM-verzekeraar

Is er sprake van een motorvoertuig dan is het zelfs niet nodig om de daadwerkelijke veroorzaker aan te schrijven. Je hebt dan een rechtstreeks claimrecht bij de WAM-verzekeraar.

Financiële compensatie na letselschade

Kenmerkend voor het aansprakelijkheidsrecht is het terugkijken en de focus op financiële compensatie. Met andere woorden, het is de bedoeling dat u als letselschadeslachtoffer zoveel mogelijk wordt teruggebracht naar de toestand waarin u verkeerde, dus de situatie zonder ongeval.

Hoe ziet het letselschadetraject er in het kort uit?

Nadat u te maken heeft gehad met een ongeval, dan zal uw belangenbehartiger de volgende stappen uitvoeren

Stap 1: Tegenpartij aansprakelijk stellen

Allereerst dient de veroorzaker dan wel de verzekeraar aansprakelijk gesteld te worden voor het ongeval door middel van een brief, ‘de aansprakelijkstelling’.

Stap 2: Schadeberekening opmaken

Als eenmaal de aansprakelijkheid is erkend door de verzekeringsmaatschappij kan uw belangenbehartiger een schadeberekening op maken. Hierbij wordt uw schade in kaart gebracht en wordt gekeken welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen.

Immateriële en materiële schade

Uw schade kan bestaan uit materiële en immateriële schade. Bij materiële schade kunt u denken aan schade die direct in geld is uit te drukken.  Denk bijvoorbeeld aan medische kosten, minder inkomsten, reiskosten en kosten voor huishoudelijke hulp. Bij immateriële schade krijgt u een vergoeding voor het leed, verdriet en het verlies aan levensvreugde dat het ongeval heeft veroorzaakt. De schadevergoeding die wordt uitgekeerd voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. U kunt bij immateriële schade bijvoorbeeld denken aan littekens en lichamelijke en psychische klachten en beperkingen.

Voorschot op de schade

De schadeberekening wordt uiteindelijk naar de tegenpartij gestuurd, zodat duidelijk wordt wat uw schade is en wat vergoed dient te worden. Daarnaast zal uw belangenbehartiger de tegenpartij vragen om een voorschot op uw schade over te maken, zodat uw kosten worden gedekt.

Stap 3: Opvragen medisch dossier

Deze stap hangt samen met stap 2. Uw medische informatie wordt opgevraagd bij uw artsen. De tegenpartij moet namelijk weten waaruit uw letsel bestaat. Voordat uw medisch dossier wordt toegestuurd aan de wederpartij, krijgt u eerst zelf inzage. Pas op het moment dat u toestemming geeft om de informatie aan de wederpartij toe te zenden zal dit verstuurd worden. 

Stap 4: Afwikkeling letselschadezaak

Wanneer er sprake is van een medische eindsituatie, dit betekent dat u geheel bent hersteld of er geen wezenlijke veranderingen – verbeteringen of verslechteringen – in uw herstel meer te verwachten zijn dan wordt de zaak  afgewikkeld. Ook de schade die in de toekomst zal optreden wordt berekend en wordt meegenomen in de slotbetaling.