BEM-clausule

Een ieder kan slachtoffer worden van een ongeval. Wanneer een kind het slachtoffer is geworden van een ongeval en als gevolg hiervan schadevergoeding zal ontvangen, dan wordt deze schadevergoeding gestort op een bank- of beleggingsrekening met een BEM-clausule.[1]

Schadevergoeding voor jeugdige slachtoffers

Opmerking verdient dat het berekenen van een schadevergoeding voor jeugdige slachtoffers niet eenvoudig is. Het is erg moeilijk te voorspellen welke gevolgen dan wel schade het kind in de toekomst kan ondervinden, zeker indien het kind nog erg jong is. Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk dat het kind misschien concentratieklachten overhoudt aan het ongeval en later minder goed kan studeren met alle eventuele gevolgen van dien. Daarbij heeft een kind in de regel ook nog geen inkomen dat als uitgangspunt kan worden gebruikt voor het vaststellen van inkomensderving, dan wel schadevergoeding.[2]

Wanneer afwikkelen bij een jeugdige?

Het is om die reden daarom raadzaam om te wachten met het afwikkelen van de letselschadezaak tot het kind meerderjarig is, omdat dan vaak pas duidelijk is wat de uiteindelijke gevolgen zijn voor het toekomstperspectief van het kind.[3] De letselschadezaak kan echter ook eerder afgewikkeld worden. Indien de letselschadezaak eerder wordt afgewikkeld, dan gebeurt dit vaak met een open einde. Dit houdt in dat het kind later op de zaak kan terugkomen indien dit nodig mocht zijn.[4] Overigens kan een persoon tot vijf jaar na zijn 18e jaar nog op zijn zaak terugkomen.

Wat is een rekening met een BEM-clausule?

Wanneer een kind of een minderjarige jongere met letselschade een letselschadezaak heeft lopen en een schadevergoeding krijgt, dan dient deze vergoeding op een rekening met een BEM-clausule te worden gestort. Een BEM-clausule is een afkorting en staat voor: ‘’Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen’’.[5] Het gaat bij de BEM-clausule om een clausule die bepaalt dat over gelden die zijn gestort op de rekening waarop de clausule van toepassing is, alleen kan worden beschikt met een machtiging van de kantonrechter.[6]

Toestemming kantonrechter

Wanneer een dossier definitief wordt afgewikkeld dient –  alvorens de wederpartij, vaak de verzekeraar, de schadevergoeding kan overmaken – de rechter via een machtiging toestemming geven om de schadevergoeding op een nieuw te openen bankrekening te laten storten. Een rekening met een BEM-clausule is dus een (spaar)rekening op naam van het kind, maar is geblokkeerd tot het kind meerderjarig is. Het kind kan dus tot zijn of haar achttiende verjaardag niet aan het geld komen. Dit geldt in principe ook voor u als ouder.

Mogen ouders geld opnemen van een rekening met een BEM-clausule?

Ouders mogen in de meeste gevallen van de rechtbank, na verkregen toestemming, geld opnemen van de BEM-rekening. Zij mogen echter alleen een bedrag opnemen wat nodig is voor het herstel of kosten die het gevolg zijn van het letsel. Indien u toch (eerder/meer) geld ten behoeven van uw kind wilt opnemen dan zult u voor elke betaling van die rekening toestemming aan de rechter moeten vragen.[7] Een rekening met een BEM-clausule is dus ter bescherming van een minderjarige, zodat het geld niet zomaar wordt uitgegeven. Er is dus sprake van beperkte toegang tot de bankrekening. Het geld op de BEM-rekening mag echt alleen gebruikt worden waar het voor bedoeld is.

Bronnen:

[1] A.T. Bolt, GS Schadevergoeding, art. 6:107 BW, aant. 2.15.3.6; BEM-clausule ter bescherming van minderjarigen.

[2] A.T. Bolt, GS Schadevergoeding, art. 6:107 BW, aant. 2.15.3.1; Problemen bij vaststellen inkomensschade jeugdigen

[3] https://www.juridischbureauletselschade.nl/letselschade-bij-kinderen/

[4] Idem.

[5] T. Loonen en E. Weller, ‘’De BEM-clausule: tussen theorie en praktijk’’, TvCO 2006/3,  p. 60.

[6] W.M. Schonewille en J.L. Zijlma, ‘’De BEM-clausule: een ondergeschoven kindje?’’, VRA 2006/5, p. 140.

[7] Idem, p. 140.