Letselschade Wikipedia

A

Aansprakelijkstelling

Affectieschade

AMA-guides

AMA-Guides zijn richtlijnen die zijn ontwikkeld door specialisten. Aan de hand van deze richtlijnen wordt een percentage van de mate van invaliditeit bepaald. Deze guides worden gebruikt bij onder meer ongevallenverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen.

Amputatie

Arbeidsdeskundige

Arbeidsinspectie

Arbeidsongeschikt

Artikel 185 Wegenverkeerswet (WVW)

Asbest

B

Bedrijfsuitje

Belastinggarantie

BEM-clausule

Beroepsziekte 

BGK (Buitengerechtelijke kosten)

Billijkheidscorrectie

Blokkeringsrecht

Burgerlijk wetboek:

In het Burgerlijk wetboek (ook wel BW genaamd) staat het Nederlands burgerlijk recht in omschreven. In het BW zijn bepalingen opgenomen die voor burgers onderling gelden. Hierbij kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan werkgever-werknemer verhouding. In het BW staan ook regels omtrent het aansprakelijkheidsrecht. Als er sprake is van letselschade wordt dan ook vaak het BW gebruikt als naslag werk.

C

Causaliteit

Cognitieve vaardigheden

Complicatie

Een complicatie is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het medisch handelen, die voor u als patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het handelen nodig is of er ontstaat onherstelbare schade.

Er is hier geen sprake van een verwijtbare handeling jegens de arts.

Crushletsel

D

Disculpatiegronden

Dwarslaesie

E

Ecchymose

Economische kwetsbaarheid

Eigen Schuld

Het uitgangspunt van het Nederlands recht is dat iedereen in beginsel zijn of haar eigen schade draagt. Wanneer een persoon echter verantwoordelijk (en aansprakelijk) is voor de schade van een ander, hoeft dit uitgangspunt niet op te gaan. De aansprakelijke persoon dient dan in beginsel de schade van de benadeelde te vergoeden. De vergoedingsplicht van de aansprakelijke persoon kan echter worden verminderd of kan vervallen wanneer de persoon waarbij de schade is ontstaan zelf ook schuld draagt aan de ontstane schade.

Exhibitieplicht

Op basis van deze plicht kan recht op inzage, afschrift of een uittreksel van stukken worden gevorderd waarover de eisende partij niet beschikt. Het kan namelijk voorkomen dat je als eiser iets wil of moet bewijzen maar dat je hiervoor afhankelijk bent van documenten of gegevens die alleen de wederpartij in zijn bezit heeft.

F

Finale kwijting

Fysiotherapie

G

Goed werkgeverschap

Gordelkorting

H

Hond – aansprakelijkheid

J

Jurisprudentie:

Jurisprudentie is het geheel van uitspraken van Nederlandse rechters. Deze uitspraken worden als richtlijn gebruikt voor soortgelijke gevallen.

 

 

Knieletsel

Kneuzing

L

Letselschade:

Letselschade is materiele en immateriële schade die u kunt lijden als gevolg van lichamelijk en/of psychisch letsel. Dit letsel kan bijvoorbeeld ontstaan zijn door een bedrijfsongeval, verkeersongeval of een hondenbeet. Schade die u lijdt doordat u niet meer in staat bent om te werken voor een bepaalde periode komt ook in aanmerking voor vergoeding.

Letselschadejurist:

De letselschadejuristen die wij inschakelen zetten zich ten volle in voor uw belangen in een letselschadezaak. In vergelijking met een letselschade advocaat mogen letselschade juristen gratis voor u werken. Onze juristen gaan samen met u bespreken of zij iets voor u kunnen betekenen en nemen, zonder nog te weten of de wederpartij daadwerkelijk zijn aansprakelijkheid erkent, contact op met de wederpartij. Dit is geheel kosteloos, terwijl een letselschade advocaat meteen deze werkzaamheden aan u gedeclareerd.

M

Mantelzorg:

Mantelzorgers verzorgen een chronisch zieke, gehandicapten of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Zij verlenen deze zorg vrijwillig en onbetaald. Deze verzorging is niet van professionele aard. Vaak helpen mantelzorgers in de huishouding.

Op de schadeberekening van uw letselschadezaak, kunt u mantelzorg claimen voor bijvoorbeeld vrienden of familie die u hebben geholpen met het halen en brengen naar de arts, het assisteren bij douchen, etc.

Medische expertise

Medische eindsituatie

Medische fout:

Dit is een verwijtbare handeling/tekortkoming van de arts of andere hulpverlener tijdens het medisch handelen. Voor u als patiënt is het lastig te bewijzen dat de arts een medische fout heeft gemaakt, daarom is het verstandig als u juridische hulp hiervoor inschakelt.

Medisch haalbaarheidsonderzoek:

Het medisch haalbaarheidsonderzoek ook wel MHO genaamd, wordt in de praktijk gebruikt om een eerste inschatting te maken ten aanzien van de vraag of er aanwijzingen zijn voor een medische fout.

Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek wordt bepaald of we met de zaak aan de slag kunnen.

O

Omkeringsregel

Onrechtmatige daad

De onrechtmatige daad staat beschreven in artikel 6:162 BW. Op deze grond zouden wij, als er sprake is van onrechtmatig handelen van de wederpartij, de schade voor u kunnen verhalen op de wederpartij.

Overlijdensschade

Overmacht:

Overmacht is een rechtvaardigingsgrond. Vaak roept een wederpartij overmacht op, bijvoorbeeld bij een ongeval, als zij van mening zijn dat het ongeval niet aan hen is toe te rekenen. Op deze manier proberen zij hun aansprakelijkheid af te wentelen.

P

Paard ongeval

PM:

Pm staat voor Pro Memorie. Dit woord is afkomstig uit het Latijn en betekent ‘ter herinnering’. Deze afkorting wordt vaak in een schadeopstelling gebruikt als tijdens de opstelling nog onduidelijkheid over een schadepost bestaat. Als er uiteindelijk wel duidelijkheid over de schadepost ontstaat wordt deze nader gespecificeerd.

Posttraumatische dystrofie:

Posttraumatische dystrofie wordt ook wel met PD afgekort. Het is een abnormale reactie van het lichaam na het ontstaan van letsel waardoor er pijnklachten kunnen ontstaan in ledematen.

Predispositie

Productaansprakelijkheid

Als u schade heeft opgelopen door gebruik van een bepaald gebrekkig product kunt u de producent aansprakelijk stellen. Hij vergoedt de schade alleen als er sprake is van een gebrekkig product. Een product is gebrekkig als een product niet de verwachte veiligheid biedt.

Procedure

PTSS:

PTSS is de afkorting voor posttraumatische stress-stoornis. PTSS is een angststoornis die bijvoorbeeld ontstaan kan zijn door een ongeval die u heeft meegemaakt. Door deze schokkende gebeurtenis kan er een verstoring plaatsvinden wel lichamelijk als geestelijk. Uw lichaam staat continue op scherp in de verwachting dat elk moment weer een gevaar kan optreden. U kunt klachten krijgen als bijvoorbeeld chronische stress.

PV staat voor proces-verbaal. Dit is een schriftelijk verslag van de politie wat bijvoorbeeld de toedracht van een verkeersongeval is geweest.

Nauwkeurig wordt er vastgelegd wat er gebeurd is voor, na en tijdens het ongeval.

R

Rechtsbijstandsverzekering

Q

Quality Adjusted Life Years (QALYs)

R

Rechtsbijstandsverzekering:

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die recht geeft op juridisch advies of daadwerkelijke bijstand bij geschillen.

Regresrecht

Regresrecht heeft betrekking op de werkgever en staat vastgelegd in artikel 6:107a BW. Het is een verhaalsrecht wat de werkgever heeft. Als u slachtoffer bent geworden van een ongeval wordt uw werkgever hier ook mee geconfronteerd. Als letselschade slachtoffer is het namelijk soms niet mogelijk om een bepaalde periode te werken. Op deze manier ontstaat er een verstoring in het bedrijf waar u werkt. Via het verhaalsrecht kan de werkgever zijn schade beperken. De schade die het bedrijf lijdt door het uitvallen van een werknemer kan hij verhalen bij diegene die aansprakelijk wordt gehouden voor het ongeval. Het netto loon en de re-integratie kosten kan de werkgever terug vorderen.

Re-integratie

Renteneurose

Richtlijn Huishoudelijke Hulp

Risicoaansprakelijkheid 

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Roekeloosheid:

Als iemand zich roekeloos gedraagt houdt dit in dat hij of zij bepaalde gevaarlijke handelingen doet en vervolgens de gevolgen daarvan op de koop toeneemt. Er wordt makkelijk gezegd niet over het gevaar nagedacht. Als er bijvoorbeeld door een werknemer roekeloos wordt gehandeld is hij zelf verantwoordelijk voor de schade die hij heeft aangericht.

S

SAF

Met SAF wordt het Europees Schade Aangifte Formulier bedoeld. Dit formulier wordt gebruikt voor het vastleggen van de situatie bij een aanrijding.

Ook strekt het forumlier tot uitwisseling van gegevens met de tegenpartij. Vaak is dit de verzekeringsmaatschappij.

Schadebeperkingsplicht

Schadeberekening:

De door u geleden schade is vaak niet vooraf vast te stellen. Als u bijvoorbeeld uw arm heeft gebroken is er niet een standaard bedrag voor dit letsel vast te stellen. Elk persoon heeft een ander genezingsproces en er kunnen in bepaalde gevallen complicaties optreden. De schade die u heeft geleden kan pas berekend worden als er concrete duidelijkheid is geschept over welk letsel u heeft opgelopen en welke gevolgen voor u hieraan verbonden zijn. Er moet sprake zijn van het zogenoemde ‘medische eindstand’.

Schadeclaim:

Als u een ongeval heeft gehad en daardoor schade heeft geleden kunt u deze schade claimen bij een wederpartij.

Als u dit doet krijgt u uw schade vergoed uitgedrukt in geld. In de schadeclaim worden de verschillende schadeposten opgevoerd en onderbouwd met bewijsstukken.

Schadeposten:

Een schadepost is een post waar u verliest
op lijdt door bijvoorbeeld een verkeersongeval. Als u door dit verkeersongeval voor een bepaalde periode niet kunt werken lijdt uw schade omdat u een deel van uw inkomen verliest. Dit leidt tot de volgende schadepost: verlies aan verdienvermogen. Deze schadepost zou u kunnen laten vergoeden.

Schadevergoeding:

Dit is een vergoeding uitgedrukt in geld die u krijgt ter tegemoetkoming voor de door u geleden schade.

Schuldloze derde regeling

Shockschade

Smartengeldvergoeding:

Dit is de vergoeding van immateriële schade die u heeft geleden naar aanleiding van een ongeval.

Smartengeld kan volgens de Nederlandse wet gevorderd worden op basis van artikel 6:106 BW.

Stuiten:

Door stuiting van de verjaring begint de wettelijke termijn opnieuw te lopen. Ondanks dat er al een gedeelte van het termijn is verstreken begint door stuiting deze termijn weer helemaal opnieuw te lopen.

SVI-verzekering:

Dit is een schadeverzekering voor inzittenden. Het dekt de schade van de bestuurder en de passagier als er sprake is van een verkeersongeval.

T

Tegenpartij

In letselschadezaken is de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval bijna altijd de tegenpartij. De verzekeraar vergoed voor haar verzekerde de schade die hij of zij heeft aangericht aan het slachtoffer.

V

Vaststellingsovereenkomst

VAV:

VAV is een schadepost dat staat voor: Verlies aan verdienvermogen. Deze schadepost komt vaak aan de orde in een letselschadezaak. In veel gevallen kunt u door letsel geheel of gedeeltelijk niet meer werken. U heeft dan het vermogen verloren om arbeid te verrichten.

Verjaring:

Verjaring houdt in dat u door een verloop van een bepaalde termijn niet meer een bepaalde vordering kan afdwingen. De verjaringstermijnen in Nederland vloeien voort uit het Burgerlijk Wetboek en is vaak een termijn van 5 of 20 jaar. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval.

W

Waarborgfonds:

Als de dader een automobilist of een motorrijtuig bestuurder is bij een ongeval en niet bekend of niet WA verzekerd is kunt u beroep doen op het waarborgfonds.

Met duidelijke informatie over het ongeval en de reden waarom u de schade niet kan verhalen kunt u een claim bij het waarborgfonds indienen. De vergoeding zal dan door het waarborgfonds worden uitgekeerd.

WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen):

WAM staat voor Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Deze wet regelt de WA-verzekering regelt voor motorijtuigen.

Werkgeversaansprakelijkheid: 7:658 BW 

Wettelijke rente

Whiplash

Z

Zelfredzaamheid:

Zelfredzaamheid is het vermogen van iemand om zelfstandig het leven te leiden en uw eigen problemen op te lossen.

Zelfwerkzaamheid

Zorgplicht werkgever